offlinemode
Car-Credit

Правила видачі кредитних позик

ВНУТРІШНІ ПРАВИЛА
надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
 «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА»


Ці Внутрішні правила надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (далі – Правила) визначають організаційні засади надання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА» фінансових послуг з видачі на власний ризик позики фізичним особам за рахунок власних коштів, на визначений строк і під процент, порядок укладення, оформлення і обліку договорів про надання позики та пов'язаних із цим документів, а також визначає порядок дій посадових осіб Товариства у зв'язку із наданням фінансових послуг.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА» у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Законами України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про захист прав споживачів», «Про електронну комерцію», Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913, нормативно-правовими та розпорядчими актами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі – Нацкомфінпослуг), іншими актами чинного законодавства України з питань регулювання ринків фінансових послуг та цими Правилами.

Ці Правила є системою норм, які регулюють умови та порядок укладення та виконання договорів про надання фінансових послуг, укладених зі споживачами фінансових послуг, зберігання укладених договорів, порядок доступу споживачів фінансових послуг до документів та іншої інформації, пов’язаної з наданням фінансових послуг, порядок проведення внутрішнього контролю щодо дотримання законодавства та внутрішніх регламентуючих документів при здійсненні операцій з надання фінансових послуг та відповідальність посадових осіб, до посадових обов’язків яких відноситься безпосередня робота з споживачами фінансових послуг.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА» (далі – Товариство/Позикодавець) є фінансовою установою – учасником ринку фінансових послуг та відповідно до чинного законодавства України надає кошти у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту фізичним особам на умовах, що передбачені договором про надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (пропозиція (Оферта)) (далі - Договір).

1.2. Товариство надає кошти в позику:

1.2.1. За строками:

1) короткострокові – укладені на строк до одного місяця;

2) довгострокові – укладені на строк від 1 місяця до 36 місяців;

1.2.2. За цільовим призначенням:

1) власні потреби;

1.2.3. За порядком видачі:

1)видача однією сумою;

2)видача частинами (за домовленістю сторін);

1.2.4 За типом процентної ставки:

1) фіксована;

2) змінювана.

1.2.5 За режимами сплати процентів і основної суми позики:

1) зі сплатою процентів і основної суми позики у строк, вказаний в договорі;

1.2.6 За видами забезпечення виконання зобов'язань:

1) бланкові (без забезпечення).

2) із забезпеченням (порука, застава, інші види забезпечення, передбачені законодавством) – даний вид забезпечення може застосовуватися лише до довгострокових позик.

1.3. Основними принципами надання Товариством фінансових послуг є:

- законність – надання позики виключно у порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством для такого виду фінансових послуг;

- добровільність – ніхто не може бути примушений до укладення договору про надання фінансових послуг із Товариством, клієнти мають самостійно, свідомо та добровільно вступити у правовідносини із Товариством, що відповідає їх волевиявленню;

- прозорість – Товариство надає відповідні фінансові послуги лише після здійснення ідентифікації особи клієнт та та вжиття заходів відповідно до законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

- унітарність – споживач фінансових послуг Товариства не зобов'язаний укладати будь-які інші договори із Товариством для отримання позики, якщо це не вимагається чинним законодавством, не випливає із суті надання позики або не передує їй.

При проведенні господарської діяльності з надання фінансових послуг, Товариство виходить з необхідності забезпечення захисту та поєднання інтересів Товариства, його учасників та споживачів послуг Товариства.

1.4. Позика надається Товариством на підставі Договору, який відповідає вимогам статті 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», статей 10-11, 15, 18-19 Закону України «Про захист прав споживачів», статті 11 Закону України «Про електронну комерцію», статей 203, 207, 639, 1047, 1055 Цивільного кодексу України, інших законів з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг, вимогам до договорів про надання фінансових послуг фізичним особам, визначеним Нацкомфінпослуг, та положенням цих Правил.

1.5. Позика надається виключно у національній валюті України – гривні.

1.6. У цих Правилах терміни вживаються в наступних значеннях:

Акцепт - відповідь Позичальника, якому була адресована пропозиція укласти електронний договір позики, про її прийняття відповідно до законодавства.

Веб-сайт/Сайт Товариства/Позикодавця - це сукупність логічно зв'язаної гіпертекстової інформації, оформленої у вигляді окремих сторінок і доступної в мережі Інтернет, що використовується Позикодавцем для пропонування Позичальникам укладення Договору про надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту (Оферти), та отримання необхідної інформації за Договором.
Веб-сайт Товариства - https://groshivsim.com/ або https://catcredit.net.

Верифікація - процедура встановлення підтвердження Позикодавцем відповідності особи Клієнта отриманим від нього ідентифікаційним даним, а саме, особистих персональних даних, що ідентифікують таку особу, та іншої поданої нею та додатково зібраної Товариством інформації з метою підтвердження (чи спростування) їх дійсності, чинності, правильності, точності та достатності для здійснення електронних операцій (реєстрації Особистого кабінету, складання Договору, тощо), а також формування висновків, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення щодо укладення чи відмови в укладенні правочину з таким Заявником (у тому числі оцінка його фінансової стабільності, платоспроможності, добросовісності).

Ідентифікація - отримання Позикодавцем від Клієнта ідентифікаційних даних;

Договір позики/Електронний договір/Договір - укладений згідно з Законом України “Про електронну комерцію” в електронній формі Договір між Товариством та Позичальником, за умовами якого Позикодавець передає Позичальнику у власність грошові кошти (Позику), на погоджений умовами Договору строк (Строк Позики), шляхом їх перерахування на банківський (картковий) рахунок Позичальника, а Позичальник зобов’язується повернути Позикодавцеві таку ж суму грошових коштів у день закінчення Строку Позики, або достроково, та сплатити Позикодавцю плату (Проценти) від суми позики.

Зобов’язання Позичальника - грошові кошти (сума Позики та нарахованих Процентів), що підлягають поверненню та сплаті Позичальником Позикодавцю на умовах, встановлених Договором позики та цими Правилами.

Заборгованість - невиконане у встановлені Договором строки зобов’язання Позичальника відносно повернення Позики, сплати Процентів та неустойки (штраф та/або пеня - у разі порушення зобов'язань за Договором).

Заявник/клієнт/споживач фінансових послуг/позичальник – фізична особа, яка звернулась до Товариства з метою отримання фінансового кредиту та якій, відповідно до вимог внутрішньої кредитної політики Товариства, може бути надано позику.

Електронний документ - кожний документ, сформований в Інформаційно-телекомунікаційній системі, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, вигляді унікальної алфавітно-цифрової послідовності, що додаються Заявником до інших електронних даних, та надсилаються Заявником Товариству для ідентифікації підписанта цих даних. Одноразовий ідентифікатор доступний тільки Заявнику/Позичальнику та за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису.

Інформаційно-телекомунікаційна система - облікова та реєструюча система Товариства, яка є власністю Товариства і створена для забезпечення господарської діяльності Товариства в сфері електронної комерції.

Одноразовий ідентифікатор - алфавітно-цифрова послідовність, що її отримує Заявник/Позичальник від Товариства на сторінці в Особистому кабінеті, на електронну пошту або на номер мобільного телефону, вказаний ним під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі Товариства, та яким підписує (приєднує) своє електронне повідомлення, що погоджує Електронний документ.

Особистий кабінет/Особиста сторінка - сукупність захищених сторінок, що формуються клієнту в момент його реєстрації на Сайті, за допомогою якого Клієнт здійснює повну взаємодію з Товариством, має постійний доступ до графіка розрахунків та до іншої інформації/документів, пов'язаної з наданням Товариством фінансових послуг. Доступ до Особистої сторінки здійснюється клієнтом шляхом введення Логіна і Пароля на Сайті Товариства.

Оферта - пропозиція Товариства укласти Електронний договір, що містить істотні умови, передбачені законодавством для такого договору. Оферта вважається прийнятою після її акцепту.

Ліміт суми короткострокової позики – грошові кошти в розмірі від 100,00 гривень до 15000,00 гривень, які Товариство може надати позику, на визначених Договором умовах.

Ліміт суми довгострокової позики – грошові кошти в розмірі від 15 000,00 гривень до 1000 000,00 гривень, які Товариство може надати позику, на визначених Договором умовах.

Логін - унікальний алфавітно-цифровий набір символів, який Заявник/Позичальник самостійно зазначає в полі “Логін” при вході до Особистого кабінету на Сайті Товариства, та несе особисту відповідальність за збереженість Логіну.

Пароль – унікальна комбінація літер та/або цифр, що встановлюється клієнтом при заповненні анкети на Сайті з метою реєстрації. Цю комбінацію клієнт самостійно зазначає в спеціальному полі «Пароль» при вході до Особистої сторінки. Клієнт несе персональну відповідальність за збереженість Пароля.

Позика - грошові кошти в національній валюті України (гривні), що надаються Товариством Позичальнику в погодженій Сторонами Договору сумі на умовах повернення, строковості, платності, що передбачені умовами Договору позики (в тексті вживається також в значенні неповернутої частини Позики).

Прострочена позика — неповернутий у встановлені Договором позики строки залишок суми Позики.

Програма лояльності - розроблена та впроваджена Товариством на принципах поваги та довіри програма правовідносин з позичальниками, метою в якій є розвиток взаємовигідного і довготривалого партнерства на взаємовигідних умовах.

Проценти - Проценти на позику та/або Проценти акційні та/або Проценти на Прострочену позику, що нараховуються відповідно до умов Договору позики та цих Правил.

Проценти на позику/процентна ставка - плата за Договором позики, що розраховується від суми Позики (або неповернутої її частини), яку Позичальник зобов’язаний сплатити Позикодавцю у день повернення Позики, або на будь-яку дату протягом часу користування Позикою, за відповідний фактичний період.

Позичальник - фізична або юридична особа, яка відповідає вимогам, визначеним цими Правилами, та з якою Товариство уклало Договір позики.

Посадові особи Товариства - керівник Товариства, головний бухгалтер, члени наглядової ради (у разі її утворення), виконавчого органу та інших органів управління Товариства відповідно до статуту та інших внутрішніх документів. 

Реструктуризація - система дій, розрахунків та платежів, направлених на врегулювання Заборгованості.

Рахунок Позичальника – розрахунковий банківський (картковий) рахунок Позичальника, вказаний Позичальником в своєму Особистому кабінеті, який використовується для виконання умов Договору, в тому числі для отримання суми позики.

Веб-сайт/Сайт Товариства/Позикодавця - це сукупність логічно зв'язаної гіпертекстової інформації, оформленої у вигляді окремих сторінок і доступної в мережі Інтернет, що використовується Позикодавцем для пропонування Позичальникам укладення Договору про надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту (Оферти), та отримання необхідної інформації за Договором. 

Сторони Договору позики - Товариство/Позикодавець та Позичальник.

Строк повернення позики – встановлений Договором в частині погодженої Заяви Позичальника строк, протягом якого Позичальник зобов'язується повернути суму позики Позикодавцю. 

Товариство/Позикодавець - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВЕРОНА», код ЄДРПОУ 41602157.

Телефонний номер клієнта – власний мобільний номер клієнта, який зазначається в анкеті при реєстрації на Сайті або особистому звернені клієнта до Товариства, і використовується Товариством як один із способів верифікації клієнта, а також як контактний засіб зв'язку.

Інші терміни, що вживаються в Правилах, мають зміст та значення відповідно до чинного законодавства України.

2. ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ ТА ЇЇ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

2.1. Заявник/Позичальник має право доступу до інформації, право на отримання якої закріплено в діючому законодавстві України, у тому числі щодо діяльності Товариства та фінансових послуг, що надаються Товариством. Товариство забезпечує доступність та актуальність інформації, розміщеної на безоплатній основі на власному Сайті Товариства.

2.2. Товариство розкриває шляхом розміщення на Сайті Товариства наступну інформацію:

1) повне найменування, код ЄДРПОУ та місцезнаходження Товариства;

2) перелік фінансових послуг, що надаються Товариством;

3) відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за Товариством);

4) відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу Товариства;

5) відомості про відокремлені підрозділи Товариства;

6) відомості про ліцензії та дозволи, видані Товариству;

7) річну фінансову та консолідовану фінансову звітність;

8) відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації Товариства;

9) рішення про ліквідацію Товариства;

10) іншу інформацію про Товариство, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону.

2.3. Товариство також розміщує на Сайті Товариства наступну інформацію:

1) відомості про фінансові показники діяльності Товариства та його економічний стан, які підлягають обов'язковому оприлюдненню;

2) перелік керівників Товариства та його відокремлених підрозділів;

3) перелік послуг, що надаються Товариством;

4) ціну/тарифи фінансових послуг;

5) кількість часток Товариства, які знаходяться у власності членів його виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі Товариства перевищують п'ять відсотків;

6) іншу інформацію з питань надання фінансових послуг та інформацію, право на отримання якої закріплено в законах України.

2.4. Товариство розміщує на Сайті Товариства інформацію про тарифи та умови, на яких надає Позику.

2.5. Товариство до укладення з Заявником/Позичальником Договору позики додатково надає йому, шляхом розміщення на Сайті Товариства, інформацію про:

1) фінансову послугу, що пропонується надати Заявнику/Позичальнику, із зазначенням вартості цієї послуги для Заявника/Позичальника;

2) умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість (якщо такі надаються за умовами Договору та цих Правил);

3) порядок сплати податків і зборів за рахунок Заявника/Позичальника в результаті отримання фінансової послуги;

4) правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з Заявником/Позичальником внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги;

5) механізм захисту Товариством прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги;

6) реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів;

7) розмір винагороди Товариства у разі, коли воно пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами (якщо такі надаються за умовами Договору та цих Правил).

2.6. Реквізити:

- Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг: 01001, м.Київ-1, вулиця Б. Грінченка, 3. Телефон: (044) 234-39-46, (044) 234-99-07;

- Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів: 01001, м.Київ, вул. Бориса Грінченка, 1. Телефон: (044) 364-77-80, (050) 230-04-28.

2.7. Товариство розміщує на Сайті інформацію, необхідну для отримання Заявником/Позичальником Позики, у тому числі щодо наявних та можливих схем кредитування Товариством. До укладення Договору позики Позикодавець надає Заявнику/Позичальнику інформацію, необхідну для порівняння наявних пропозицій Позикодавця з метою прийняття ним обґрунтованого рішення про укладення відповідного Договору, в тому числі з урахуванням обрання певного типу Позики. Заявник/Позичальник перед укладенням Договору позики має самостійно ознайомитися з такою інформацією для прийняття усвідомленого рішення.

2.8. Інформація, що надається Позикодавцем Заявнику/Позичальнику, зазначена у п. 2.7. цієї статті, містить у тому числі відомості про:

1) найменування та місцезнаходження Позикодавця (та його структурного підрозділу, через який надається Позика, у разі наявності такого), реквізити свідоцтва про внесення Позикодавця до Державного реєстру фінансових установ;

2) тип кредитних правовідносин (Позика);

3) суму Позики, строк, мету отримання та спосіб надання Позики;

4) тип процентної ставки (яка є фіксованою), порядок її обчислення.;

5) інформацію щодо забезпечення за Позикою;

6) реальну річну процентну ставку та орієнтовну загальну вартість Позики для Заявника/Позичальника на дату надання інформації виходячи з обраних ним умов, із застереженнями щодо застосування іншої реальної річної процентної ставки в разі вибору інших способів кредитування та зміни витрат;

7) інформацію щодо потреби укладення договорів про додаткові чи супутні послуги третіх осіб та повідомлення про встановлення вартості цих послуг такими третіми особами, без інформування Позикодавцем про розміри відповідних витрат та/або їх зміну та без включення їх до розрахунку реальної річної процентної ставки та загальної вартості Позики;

8) порядок повернення Позики та сплати Процентів;

9) попередження про наслідки прострочення виконання зобов’язань, у тому числі розмір процентної ставки, інших платежів, які застосовуються чи стягуються при невиконанні зобов’язання за Договором позики;

10) порядок та умови відмови від надання та одержання Позики;

11) порядок дострокового повернення Позики;

12) інша інформація, передбачена чинним законодавством.

2.9. Товариство розміщує на Сайті Товариства інформацію щодо затвердженого режиму робочого часу (робочі години Інформаційно-телекомунікаційної системи) Товариства.

2.10. Товариство розміщує на Сайті Товариства, в Особистому кабінеті Заявника/Позичальника Договір, додатки до Договору, стан розрахунків по Договору, та іншу договірну інформацію і документацію, що створюється в процесі правовідносин Товариства із Заявником/Позичальником, у вигляді Електронних документів, до яких Заявник/Позичальник отримує захищений цілодобовий доступ.

3. УМОВИ ТА ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ПОЗИКИ

3.1. Позика надається Товариством фізичним особам за наступних умов: фізична особа має бути громадянином України; володіти відповідним для укладання Договору позики обсягом правоздатності та дієздатності; мати зареєстроване місце проживання в Україні; володіти та розпоряджатися відкритим на власне ім’я діючим банківським рахунком у будь-якому банку України; діяти від власного імені, відповідно до власного інтересу та волевиявлення; не діяти на користь третьої особи (вигодонабувача або бенефіціара), надати ідентифікуючу інформацію та пройти Верифікацію, а також, до підписання Договору позики, вивчити його умови, ці Правила, ознайомитися із зазначеною в п.п. 2.1. - 2.9. цих Правил інформацією про Позикодавця та послуги, що ним надаються, що пропонується у відповідних розділах для Споживачів на сайті Товариства, та прийняти усвідомлене рішення щодо укладення з Товариством Договору позики на відповідних умовах і підписати Договір позики в порядку, встановленому таким Договором та цими Правилами.

3.2. До моменту укладення Договору Позичальнику надається можливість в доступній формі ознайомитися та вивчити передбачену чинним законодавством та зазначену в п.п. 2.1. - 2.9. цих Правил інформацію про Товариство та послуги, які ним надаються, в тому числі: інформацію, передбачену ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», ст. 15 та інших положень Закону України «Про захист прав споживачів»; інформацію про права і обов’язки суб’єкта персональних даних, передбачену Законом України «Про Захист персональних даних»; інформацію відносно місцезнаходження та повноважень органу який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг - Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, органу з питань захисту прав споживачів - Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

3.3. До моменту підписання Договору позики Позичальнику надається: можливість вивчити умови такого Договору позики, включаючи усі його суттєві умови (у т.ч. які встановлюють детальний розпис сукупної вартості Позики), вивчити ці Правила, а також час та можливість прийняти зважене рішення щодо укладення Договору позики.

3.4. Договір укладається Сторонами дистанційно, в електронній формі, з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, в результаті чого, відповідно до положень п.п. 1, 5, 7 ч. 11 ст. 3 Закону України “Про електронну комерцію”, у Сторін Договору виникають цивільні права та обов’язки. Договір укладається відповідно до вимог п. 6 ч. 11 ст. 3 Закону України “Про електронну комерцію” шляхом надсилання електронного повідомлення про прийняття (Акцепт) пропозиції (Оферти) укласти Договір про видачу Позики в електронній формі, та його підписання Сторонами накладенням електронного підпису одноразовим ідентифікатором. Договір прирівнюється до укладеного в письмовій формі згідно ст. 5 Закону України “Про електронну комерцію”.

3.5. Укладення Договору здійснюється в Інформаційно-телекомунікаційній системі покроково, шляхом проходження наступних обов’язкових етапів:

3.5.1. вибір фінансової послуги, в якій Споживач зацікавлений, за доступними параметрами (головна сторінка на Сайті Товариства);

3.5.2. Ідентифікація Клієнта шляхом надання Товариству інформації та персональних (ідентифікаційних) даних, які необхідні для верифікації та укладення правочину (сторінка в Інформаційно-телекомунікаційній системі, що містить поля, які Заявник заповнює самостійно і несе відповідальність за повноту, точність і достовірність наданих ним даних).

Заявник має можливість змінювати зміст наданої ним інформації, яка верифікується відповідно до цих Правил, до моменту прийняття Оферти.

Товариство залишає за собою право зателефонувати Заявнику за наданим ним телефонним номером, для підтвердження повноти, точності та достовірності інформації, що була ним зазначена, а також для отримання інших відомостей від Заявника, у тому числі належним чином завірених копій документів, які Товариство вважає необхідними для Верифікації і прийняття рішення щодо укладення Договору.

Результатом цього етапу є створення Особистого кабінету - розділу на сайті Позикодавця, який є частиною облікової та реєструючої системи Товариства, до якого цій особі тимчасово надається цілодобовий захищений доступ. Заявник користується в наступному створеним Особистим кабінетом без обмеження кількості разів, у тому числі для укладення договорів з Товариством.

Верифікація Позичальника здійснюється за допомогою наданої Позичальником інформації про банківський рахунок Позичальника. З метою перевірки даних платіжної картки Позичальника Позичальник уповноважує Позикодавця вирахувати суму в розмірі до 1 гривні з платіжної картки Позичальника, яка буде відшкодована Позикодавцем Позичальнику після завершення процедури перевірки, але не пізніше, ніж протягом наступних семи робочих днів.

3.5.3. розміщення Оферти у вигляді інформації та згенерованого за обраними Заявником параметрами змісту Договору позики із істотними умовами і реквізитами, що передбачені законодавством, та надання її Заявнику для вивчення і прийняття рішення.

Оферта включає перенаправлення (відсилання) до цих Правил, до яких Заявнику надається безперешкодний доступ, у тому числі шляхом переходу до відповідного відсилання.

Оферта включає перенаправления (відсилання) до передбаченої п.п. 2.1. - 2.9. цих Правил інформації та документів про Товариство та послуги, які ним надаються (сторінка на Сайті Товариства, на якій розміщена відповідна інформація та документи для ознайомлення), до яких Заявнику надається безперешкодний доступ, у тому числі шляхом переходу до відповідного відсилання.

Розміщення Оферти виражає намір Товариства вважати себе зобов’язаним у разі її прийняття відносно погодженого таким чином Договору без можливості зміни його змісту.

Заявнику надається можливість та час для вивчення Оферти.

Заявнику надається можливість обрати варіант згоди прийняти пропозицію укласти Договір (Оферту) або відмовитися від цієї Оферти.

3.5.4. прийняття (акцептування) Оферти.

Для укладення Договору підписанням електронного повідомлення Заявнику надсилається на телефонний номер Одноразовий ідентифікатор (з адресою відсилання на сторінку електронного повідомлення).

Прийняття Заявником Оферти (Акцепт) та підписання ним Електронного договору здійснюється шляхом заповнення формуляра заяви про прийняття такої пропозиції в електронній формі,  або надсилання електронного повідомлення, в електронній формі, про прийняття (акцепт) пропозиції, що підписується в порядку, передбаченому  ст. 12 Закону України “Про електронну комерцію”.

Електронне повідомлення містить підтвердження відповідності та актуальності наданих Заявником даних та інформації, підтвердження вивчення та повне і безумовне прийняття умов Оферти, істотних умов правочину, підтвердження згоди використовувати Одноразовий ідентифікатор в якості особистого підпису Електронного договору, а також чек-бокс підпису Одноразовим ідентифікатором.

Підписанням Електронного договору Одноразовим ідентифікатором Заявник засвідчує, що його акцепт є повним та безумовним, тобто що він погоджується з усіма без виключення умовами Оферти.

Після підписання Заявником Електронного договору формується Одноразовий ідентифікатор підпису Товариства, який є результатом обробки даних, наданих Заявником (Верифікації), та послідовності підтвердження погодження усіх етапів укладення Електронного договору в Інформаційно-телекомунікаційній системі.

Сформовані таким чином підписи накладаються на Електронний договір. На підтвердження вчинення правочину, Договір зберігається в електорнному вигляді в Особистому кабінеті Позичальника. Товариство може направити Позичальнику на електронну пошту Електронний договір у візуальній формі.

3.5.5. Перехід до кожного наступного етапу укладення Електронного договору є результатом успішного проходження (заповнення, підтвердження, погодження, підписання) попереднього етапу, та жоден з етапів не може бути проігнорований. При цьому Споживач підтверджує розуміння наданої йому інформації та несе особисту відповідальність за свою уважність та повноту ознайомлення з наданою йому інформацією, у тому числі в переходах за зовнішніми відсиланнями. Заявник несе повну відповідальність за свої дії та рішення при проходженні усіх етапів укладення Договору.

3.5.6. При укладенні кожного наступного договору проходження передбаченого п. 3.5.2. цих Правил етапу здійснюється у вигляді актуалізації (підтвердження правильності чи зміни) Заявником раніше наданої ним інформації.

3.6. Надання суб’єктом персональних даних ідентифікуючої інформації та даних, як дії, що передують укладенню правочину за ініціативою суб’єкта персональних даних, є підставою для обробки персональних даних суб’єкта. Згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних є підставою для обробки таких персональних даних. Заявник надає згоду на обробку його персональних даних з метою верифікації Товариством Заявника, оцінки його кредитоспроможності, а також на передачу цих даних третім особам з метою захисту прав і інтересів Позикодавця та повного виконання зобов’язань за Договором позики, а також на відступлення права вимоги за Договором позики, без особистого повідомлення Позичальника про таку обробку, передачу чи відступлення. Персональні дані Позичальника зберігаються протягом встановленого чинним законодавством строку зберігання договірної документації, як невід’ємна частина такої договірної документації.

3.7. Рішення щодо надання чи відмову у наданні Позики Заявнику Товариство має право прийняти протягом 3 робочих днів з дати початку Верифікації.

До моменту погодження Заявником Оферти Товариство не бере на себе зобов’язання укласти Договір позики та надати Позику, не зобов’язане зазначати причини відмови укласти Договір позики, також Товариство залишає за собою право зменшити у Договорі позики розмір обраної Заявником суми Позики.

Можливі причини відмови, наприклад, у таких випадках: заявник не досяг 18-річного віку; наявність непогашеної заборгованості перед Товариством у Заявника; очевидна недостовірність/помилковість/неповнота інформації, що була надана Заявником; інші випадки, передбачені внутрішньою методикою прийняття рішення при видачі позик Товариством.

3.8. Товариство може інформувати Заявника стосовно прийнятого рішення про надання Позики чи відмову у наданні Позики шляхом надсилання смс-повідомлення на наданий Заявником телефонний номер та/або шляхом направлення електронного листа на надану Заявником електронну адресу, та/або шляхом розміщення відповідної інформації в Особистому кабінеті Заявника на Сайті Товариства.

Товариство не несе відповідальності за затримку в отриманні повідомлення, спричинену роботою таких електронних та телефонних служб і сервісів.

3.9. Заявник погоджується використовувати Особистий кабінет та Електронний підпис одноразовим ідентифікатором щодо усіх правовідносин між Заявником та Товариством. Сторони дійшли згоди, що всі завершені дії в Особистому кабінеті в Інформаційно-телекомунікаційній системі визнаються вчиненими Заявником/Позичальником.

Заявник погоджується використовувати надані ним дані щодо його адреси, телефонних номерів, адреси електронної пошти, тощо, з метою обміну кореспонденцією та інформацією.

3.10. Товариство залишає за собою право блокувати вхід до Особистого кабінету, видаляти внесені Заявником/Позичальником дані і інформацію у випадку виявлення дій, які містять ознаки недобросовісності, шахрайства, неправомірного використання інформації і даних третіх осіб та/чи третіми особами.

3.11. Укладаючи Договір позики, Позичальник засвідчує, що:

3.11.1. до укладання Договору позики він погоджується що електронний підпис Одноразовим ідентифікатором є аналогом його власноручного підпису, а також усвідомлює правові наслідки такої згоди;

3.11.2. має всі права та повноваження, необхідні для підписання Договору позики;

3.11.3. у разі, якщо Позичальник перебуває в зареєстрованому шлюбі або у фактичних шлюбних відносинах, він діє зі згоди другого з подружжя;

3.11.4. в доступній та зрозумілій формі отримав від Товариства інформацію, зазначену в п.п. 2.1. - 2.9. цих Правил;

3.11.5. в доступній та зрозумілій формі отримав інформацію від Товариства відносно своїх прав та обов’язків згідно Закону України «Про захист прав споживачів», а також Закону України «Про захист персональних даних»;

3.11.6. отримав інформацію від Товариства щодо реквізитів та повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;

3.11.7. отримав інформацію від Товариства щодо реквізитів та повноважень Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

3.11.8. вивчив умови Договору позики, повністю розуміє предмет і зміст Договору позики, Договір позики, без нав’язування, відповідає його вільному вибору, намірам та інтересам, а інформація, надана Позикодавцем, є зрозумілою та достатньою; отримав від Позикодавця та ознайомився з детальним розписом сукупної вартості Позики, з урахуванням процентної ставки;

3.11.9. до підписання Договору позики вивчив ці Правила, повністю їх розуміє, погоджується з ними, і зобов'язується неухильно їх дотримуватись;

3.12. Підписанням Договору позики, Позичальник свідомо:

3.12.1. надає згоду на збір Позикодавцем його персональних даних, їх обробку та зберігання, з метою верифікації та оцінки фінансового стану Позичальника, його спроможності виконати зобов'язання за Договором; надає згоду Позикодавцю на доступ до своєї кредитної історії в порядку та обсязі, передбаченому чинним законодавством України, а також на збір, зберігання, використання, обробку, передачу та поширення до/від/через Бюро кредитних історій інформації про себе (включаючи інформацію, яка міститься в державних реєстрах та інших базах публічного користування).

3.12.2. надає згоду на те, що у разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань Позичальника перед Позикодавцем на підставі Договору позики, Позикодавець має право передати персональні дані Позичальника будь-яким третім особам (включаючи, але не обмежуючись, кредитним установам, бюро кредитних історій, агентствам по стягненню боргів тощо) для захисту своїх інтересів та законних прав, а також звертатися до інших осіб, зареєстрованих відповідно до законодавства України, що надають послуги з обслуговування та повернення простроченої заборгованості та/або з якими Позикодавцем укладено відповідний договір. Згода Позичальника включає в себе згоду на передачу Позикодавцем персональних даних Позичальника за вказаними вище умовами без особистого повідомлення Позичальника про таку передачу;

3.12.3. надає згоду на укладення Позикодавцем з будь-якою третьою особою договору відступлення права вимоги за Договором позики, або іншого договору, за яким переходить право вимоги заборгованості до Позичальника за відповідним Договором без зобов’язання обов’язкового особистого повідомлення Позичальника про відступлення;

3.12.4. надає згоду на те, що Позикодавець має право звертатись за інформацією про фінансовий стан Позичальника до третіх осіб, які пов’язані з Позичальником родинними, особистими, діловими, професійними, або іншими стосунками у соціальному побуті;

3.12.5. надає Позикодавцю, а також його довіреним особам, дозвіл телефонувати та направляти йому інформаційні повідомлення, претензії, вимоги про сплату, та використовувати для цього будь-які доступні канали зв'язку з Позичальником, включаючи телефон, акаунти, соціальні мережі, електронну пошту, і т.п.

3.12.6. надає згоду банку-емітенту платіжної картки, картковий рахунок якої був зареєстрований в Особистому кабінеті Позичальника, на списання з платіжної картки на користь Позикодавця Заборгованості, яка виникла внаслідок прострочення.

3.13. Товариство надає Позику в сумі та на умовах, що були погоджені Сторонами в Договорі, шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на банківський (картковий) рахунок Позичальника, згідно наданих ним реквізитів такого рахунка, протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту підписання Сторонами Договору позики.

3.14. У випадку, якщо Заявником було здійснено дії, що передують укладенню правочину, але не проведено погодження Оферти та/чи підписання погодженого Договору позики одноразовим ідентифікатором протягом трьох днів, Товариство має право скасувати рішення про погодження надання Позики. При цьому Заявник не позбавляється права ініціювати укладення Договору повторно.

3.15. Підписанням Договору позики Позичальник надає згоду, що в разі необхідності Позикодавцем можуть бути укладені окремі договори щодо додаткових чи супутніх послуг третіх осіб, пов'язаних з отриманням, обслуговуванням та поверненням позики.

3.16. Невикористання Позичальником наданих грошових коштів не веде до неукладення або недійсності Договору позики. У будь-якому випадку, з моменту списання з рахунку Позикодавця грошових коштів на користь Позичальника, на нього покладаються зобов’язання по виконанню умов цього Договору, в тому числі щодо повернення грошових коштів, сплати процентів за користування ним, пені або інших платежів в разі прострочення виконання зобов'язань зі сплати платежів, щодо яких Сторони дійшли спільної згоди.

3.17. В разі відмови Позичальника від Договору позики, Позичальник повідомляє Позикодавця протягом 14 календарних днів з дня його укладення у письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством). Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору позики, Позичальник зобов’язаний повернути Позикодавцю грошові кошти, одержані за Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за встановленою ставкою, на поточний рахунок Позикодавця.

4. ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ ПОЗИКИ

4.1. За Договором позики Товариство передає Позичальнику у власність грошові кошти у вигляді Позики, в погодженій Сторонами Договору сумі, на умовах повернення, строковості, платності, які передбачені умовами Договору позики, а Позичальник бере на себе зобов’язання повернути таку ж суму грошових коштів (суму Позики) у встановлені Договором позики строки (строк Позики), в т.ч. з правом дострокового повернення, та сплатити Позикодавцю Проценти від суми позики за відповідний фактичний строк володіння Позикою.

4.2. Договором позики, поряд з іншим, регулюється та узгоджується:

4.2.1. найменування та місцезнаходження Позикодавця, прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання Позичальника;

4.2.2. порядок, умови, загальний розмір та строк Позики;

4.2.3. процентна ставка оплати Позики (фіксована), та порядок її обчислення, в т.ч. реальна річна процентна ставка та загальна вартість Позики на дату укладення Договору позики;

4.2.4. порядок повернення Позики та сплати Процентів;

4.2.5. можливість дострокового повернення Позики;

4.2.6. відмова від зобов’язань та відповідальність сторін;

4.2.7. місце виконання Договору та прийняття претензій;

4.2.8. погодження щодо збору, обробки, використання, передачі третім особам персональних даних та права на відступлення права вимоги за Договором.

4.3. Деталізована інформація щодо параметрів та умов Позики, параметрів, порядку і графіку повернення Позики та сплати Процентів, визначення загальної вартості позики узгоджуються Позикодавцем та Позичальником у Договорі позики.

4.4. Зобов’язання Позикодавця з видачі Позики є відкличними і Позикодавець, на підставі положень ч. 2 ст. 1046 Цивільного кодексу України, має право відмовитись від видачі Позики без пояснення причин відмови Позичальнику.

4.5. Розрахунок загальної вартості позики здійснюється шляхом додавання загального розміру позики (сума коштів, які надані та/або можуть бути надані Позичальнику (основний борг за позикою)) та загальних витрат за позикою (проценти за користування позикою).

Загальна вартість позики (загальна вартість позики) для Позичальника у грошовому виразі розраховується за такою формулою: ЗВП = ЗРК + ЗВ, де ЗВП - загальна вартість позики; ЗРП - загальний розмір позики, тобто сума коштів, які надані та/або можуть бути надані Позичальнику за Договором; ЗВ - загальні витрати за позикою, тобто витрати Позичальника, включаючи проценти за користування позикою, комісії та інші обов'язкові платежі за додаткові та супутні послуги Позикодавця та кредитного посередника (за наявності), які сплачуються Позичальником і пов'язані з отриманням, обслуговуванням і поверненням позики.

Платежі за додаткові та супутні послуги на користь третіх осіб, зокрема нотаріуса, оцінювача, страховика, кредитного посередника, пов'язані з договором, не включаються до загальних витрат за позикою, оскільки укладення договору про надання додаткових чи супутніх послуг третіми особами для отримання позики не є обов'язковим, та не передбачено умовами цього Договору.

До загальних витрат за позикою не включаються платежі, що підлягають сплаті Позичальником у разі невиконання його обов'язків, передбачених договором, а також комісії фінансових установ, банків, через які Позичальник здійснює повернення позики та сплату процентів за користування позикою (якщо такі є).

5. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПОЗИЧАЛЬНИКА

5.1. Позичальник має право здійснити дострокове повернення Позики та/чи оплату Процентів за Договором позики за відповідний фактичний строк володіння Позикою, у тому числі часткову. При цьому, додаткова плата (комісія) за дострокове часткове або повне повернення Позики за Договором відсутня.

5.2. Позичальник зобов’язаний повернути повністю суму отриманої Позики та сплатити нараховані Проценти в строк, визначений Договором позики, будь-яким доступним йому способом, зазначеним у Договорі позики та/чи на сайті Товариства. При цьому, Позичальником самостійно оплачуються послуги фінансових посередників, що здійснюють перерахування грошових коштів, відповідно до їх тарифів. Вартість послуг третіх осіб установлюється виключно такими особами, відповідно Позикодавець не здійснює інформування про розмір відповідних витрат та/або їх зміну протягом строку дії Договору і не включає їх до розрахунку реальної річної процентної ставки та загальної вартості Позики для Позичальника;

5.3. Позичальник зобов’язаний сплатити Товариству Проценти від суми Позики, розмір яких визначено в Договорі позики. Нарахування Процентів здійснюється на фактичний залишок суми Позики щоденно, включно з датами отримання та повернення Позики.

5.4. Проценти по Договору позики на суму Позики/залишок Позики, нараховуються з дня отримання позики (переказу грошових коштів на рахунок банківської платіжної картки Позичальника) до дня повернення фінансового кредиту, але не більше строку (кількості днів) на який надається фінансовий кредит.

5.5. Товариство використовує фіксовану процентну ставку. Узгоджена Договором позики процентна ставка складається з Процентів на позику та Процентів акційних. Проценти акційні застосовуються в межах Програми лояльності, у передбачених Договором та цими Правилами випадках, та виключно за умови належного дотримання та виконання Позичальником умов Договору. 

5.6. Моментом погашення заборгованості за Позикою є день зарахування грошових коштів на поточний рахунок Товариства. З дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок Товариства у сумі, достатній для погашення Зобов’язання Позичальника, зобов’язання за Договором позики вважаються виконаними повністю.

5.7. Позичальник підтверджує, що повідомлений Позикодавцем та розуміє, що згідно Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 05.04.2001 р. № 2346-ІІІ, внутрішньобанківський переказ виконується в строк до двох операційних днів, а міжбанківський переказ виконується в строк до трьох операційних днів, в зв’язку з чим фактичне погашення заборгованості (зарахування грошових коштів на поточний рахунок Товариства) за Договором позики може відбутися в будь-який день в межах зазначених строків, що може спричинити прострочення виконання грошових зобов’язань Позичальника.

5.8. В разі, якщо день погашення позики та сплати  процентів за користування позикою припадає на день, який відповідно до чинного законодавства України є вихідним, святковим, неробочим днем, Позичальник зобов'язаний заздалегідь вжити всіх необхідних заходів із своєчасного повернення суми позики через безготівкові платіжні системи або здійснити оплату з урахуванням графіку роботи установ, які проводять готівкові операції. 

5.9. День виникнення заборгованості починається з наступного дня після спливу строку Позики, у випадку неповернення до цього дня Позики/неповного повернення Позики/не сплати Процентів.

5.10. При оформлені платіжних документів для сплати Зобов’язання Позичальник у графі «призначення платежу» вказує: «оплата зобов’язання», номер Договору позики, прізвище, ім’я, по-батькові, ідентифікаційний номер, номер телефону.

5.11. Товариство Невикористання Позичальником наданих грошових коштів не веде до неукладення або недійсності Договору позики. У будь-якому випадку, з моменту списання з рахунку Позикодавця грошових коштів на користь Позичальника, на нього покладаються зобов’язання по виконанню умов цього Договору, в тому числі щодо повернення грошових коштів, сплати процентів за користування ним, пені або інших платежів в разі прострочення виконання зобов'язань зі сплати платежів, щодо яких Сторони дійшли спільної згоди.

Позикодавець залишає за собою право не приймати платіж у випадку некоректного заповнення платіжного документу, яке є причиною неможливості ідентифікувати Договір позики, для погашення Заборгованості по якому надійшов такий платіж.

5.12. За Позичальником залишається обов’язок повідомити Товариство про внесення платежу за допомогою електронного листа, викладеного в довільній формі, із зазначенням способу, яким було здійснено платіж, адреси терміналу чи відділення, найменування фінансового посередника, за допомогою якого було здійснено платіж, а також номеру та дати укладання Договору позики, свого прізвища, ім’я, по-батькові, ідентифікаційного номера, протягом 3 календарних днів.

5.13. Сума зобов’язання Позичальника (сума Позики та Процентів окремо) постійно оновлюється Позикодавцем в режимі реального часу в Особистому кабінеті Позичальника на сайті Позикодавця.

5.14. Сплачені Позичальником кошти за Договором позики зараховуються у наступній послідовності:

в першу чергу - зараховується сума неустойки (у випадку прострочення сплати Позики та/або процентів);

в другу чергу - зараховуються в оплату Процентів на позику;

в третю чергу - зараховуються в оплату Позики.

Якщо на умови Договору позики поширюються вимоги Закону України “Про споживче кредитування”, повернення позики Позикодавцю та сплата процентів здійснюється у такій черговості:

в першу чергу - сплачується прострочена до повернення сума позики та прострочені проценти за користування позикою;

в другу чергу - сплачуються сума позики та проценти за користування позикою;

в третю чергу - сплачуються неустойка та інші платежі відповідно до умов Договору (якщо такі будуть нараховані). 

5.15. У разі погашення Позичальником суми позики, процентів за користування ним та пені (у разі прострочення виконання зобов'язання) через Особисту сторінку (Особистий кабінет) Позичальника на веб-сайті Позикодавця у день такого погашення формується електронний документ про сплату, що зберігається на Особистій сторінці (в Особистому кабінеті) Позичальника.

5.16. Усі ризики, пов’язані з оплатою/безготівковим перерахуванням грошових коштів в рахунок сплати зобов’язання Позичальника за Договором позики, несе Позичальник.

5.17. Усі платежі та розрахунки здійснюються в національній грошовій одиниці України - гривні.

5.18. У випадку смерті Позичальника, що наступила до закінчення строку дії Договору позики, відповідно до положень ст.ст. 1216, 1218 Цивільного кодексу України зобов’язання за Договором позики переходять до спадкоємців Позичальника. При цьому, Товариство має право в односторонньому порядку припинити дію Договору позики та/чи припинити нарахування Процентів після отримання документів про смерть Позичальника.

6. ВПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОЗИЧАЛЬНИКА І ПОЗИКОДАВЦЯ ЗА ДОГОВОРОМ ПОЗИКИ

6.1. Обов’язки Позикодавця

6.1.1. Надавати Позичальнику інформацію, право на отримання якої закріплено в законах України.

6.1.2. Надавати Позичальнику в Особистому кабінеті на сайті Позикодавця повну й точну інформацію про суму зобов’язання Позичальника за Договором станом на конкретну дату.

6.1.3. Прийняти від Позичальника виконання зобов’язання Позичальника за цим Договором (у тому числі дострокове як в повному обсязі, так і частинами).

6.1.4. Позикодавець несе також інші зобов'язання, визначені Договором, Правилами та/або чинним законодавством України.

6.2. Права Позикодавця

6.2.1. Вимагати від Позичальника своєчасного повернення Позики та сплати нарахованих Процентів, згідно з умовами Договору позики, та належного виконання Позичальником своїх договірних зобов’язань.

6.2.2. Самостійно, або із залученням третіх осіб, перевіряти відомості та інформацію, надані Позичальником, в тому числі запитувати третіх осіб, в т.ч. у осіб, що пов’язані родинними зв’язками із Позичальником, про достовірність наданих Позичальником відомостей, та передавати відповідну інформацію в бюро кредитних історій для формування Кредитної історії Позичальника.

6.2.3. У разі виявлення недостовірної інформації, наданої Позичальником для отримання позики, вимагати від Позичальника дострокового повернення Позики і сплати Процентів за відповідний фактичний строк володіння Позикою та/або внесення інформації про Позичальника до Бюро Кредитних історій як негативного Позичальника.

6.2.4. Позикодавець має також інші права, передбачені чинним законодавством України, Договором, та цими Правилами, а також права, що випливають із зобов'язань Позичальника, встановлених Договором позики.

6.3. Обов’язки Позичальника

6.3.1. Надати Позикодавцю точну, повну і достовірну інформацію, необхідну для укладення та виконання Договору позики, а також впродовж 3 (трьох) календарних днів письмово повідомляти Позикодавця про зміну будь-якої особистої інформації.

6.3.2. До прийняття рішення та підписання Договору позики ознайомитися з інформацією, надання якої передбачено чинним законодавством, згідно з п.п. 2.1. - 2.9. цих Правил, в порядку, визначеному законодавством, Договором та цими Правилами.

6.3.3. Повідомляти Позикодавця про порушення Позичальником будь-яких його зобов’язань за Договором позики, про причини і терміни таких порушень, а також строки усунення цих порушень.

6.3.4. Сплачувати Проценти за Позикою у встановлених умовами Договору та цих Правил порядку та розмірах, та забезпечити своєчасне виконання зобов’язань відповідно до умов Договору позики.

6.3.5. У випадку прострочення повернення Позики за Договором позики сплачувати в повному обсязі нараховані Проценти, та нести відповідальність, передбачену Договором позики.

6.3.6. Позичальник несе також інші зобов'язання, визначені Договором позики, та/або чинним законодавством України.

6.4. Права Позичальника

6.4.1. Достроково повернути Позику та сплатити Проценти за відповідний фактичний строк володіння Позикою, як частинами, так і в повному обсязі.

6.4.2. Звертатись до Позикодавця із запитами щодо виконання зобов’язань Позичальника.

6.4.3. Доступу до інформації про Позикодавця, послуги, що ним надаються, та щодо укладення і виконання Договору позики.

6.4.4. Відмовитися від Договору позики без пояснень на причин, протягом 14 календарних днів з дня його укладення; 

6.4.5. Якщо Позичальник оплатив Зобов’язання Позичальника у розмірі більшому, ніж передбачено Договором позики, - Позичальник має право протягом 20 (двадцяти) календарних днів з дня, наступного за днем такої переплати, звернутись до Позикодавця з запитом про повернення різниці переплати. Якщо Позичальник не звернувся до Позикодавця стосовно повернення переплати, Позикодавець зараховує суму переплати в свій дохід.

7. ПРОГРАМА ЛОЯЛЬНОСТІ, РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ

7.1. Програма лояльності є проявом вдячності за співпрацю і заохочення для Позичальників, які належним чином виконали раніше взяті на себе грошові зобов’язання перед Товариством, без допущення заборгованості за договорами, та може пропонувати конкретному Позичальнику:   списання частини заборгованості за Договором за допомогою нарахованих бонусів, після введення через Особистий кабінет промокоду  отриманого від Позикодавця;  можливість отримання більшої суми позики; тощо, а також є засобом взаємопорозуміння з Позичальниками у спірних, суперечливих ситуаціях, що можуть виникати відносно укладення та виконання договорів.

7.2. Програма лояльності не несе зобов’язуючого для Позикодавця характеру згідно цих Правил, Договору та чинного законодавства, і є проявом власної ініціативи та демонстрацією поваги до споживачів. Детальні умови Програми лояльності встановлюються окремим документом для службового використання Товариством. При цьому, Товариство залишає за собою право відмовити в застосуванні Програми лояльності, окремих чи усіх її положень, у правовідносинах з будь-яким Позичальником.

7.3. Частиною Програми лояльності є Акційні умови, у тому числі умови за Договором позики, укладеним конкретним Позичальником з Товариством вперше, які можуть пропонуватися Товариством з метою встановлення та поглиблення довіри до Товариства.

7.4. Якщо під час дії особливих умов виконання Договору, встановлених для Позичальника в рамках Програми лояльності, Позичальник порушить взяті на себе договірні зобов’язання, такі особливі умови виконання Договору втрачають силу, що означає, що нараховані згідно умов Договору Проценти підлягають сплаті Позичальником в повному об’ємі за весь період дії Договору згідно умов Договору і незалежно від пропонованих особливих умов Програми лояльності.

7.5. В рамках Програми лояльності Товариство залишає за собою право зменшити (списати частково чи повністю) розмір нарахованих Процентів в односторонньому порядку; зазначене право стосується виключно Процентів, та не розповсюджується на суму отриманої Позичальником Позики.

7.6. У випадку, коли згідно умов Договору застосовувалися Проценти акційні за Договором, укладеним конкретним Позичальником з Товариством вперше, протягом дії Пільгового періоду погашення заборгованості по Договору позики нараховуються Проценти на позику (Базова процентна ставка), при цьому зберігаються інші істотні умови Договору.

7.7. Допускається узгодження з Позичальником індивідуального графіку реструктуризації та погашення Заборгованості, який може бути оформлений, в тому числі, на сайті Товариства за допомогою відповідного сервісу.

7.8. Реструктуризація Позики не допускається, якщо Товариство вже відступило права вимоги за Договором позики третій особі, або звернулось в суд для примусового стягнення заборгованості з Позичальника.

8. ОБРОБКА ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТОВАРИСТВОМ

8.1. Підставами для обробки персональних даних суб’єкта персональних даних є здійснення заходів, що передують укладенню правочину за ініціативою суб’єкта персональних даних (п. 3 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних», та згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних. Згода суб’єкта персональних даних надається відповідно до положень ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі Позикодавця шляхом обрання чек-боксу про надання дозволу на обробку його персональних даних. Згода Заявника/Позичальника надається безстроково.

8.2. Суб’єкт персональних даних, надаючи ідентифікуючу персональну інформацію, передає Товариству свої персональні дані, які Товариство охороняє, та які обробляє відповідно до вимог чинного законодавства України. Метою обробки Товариством персональних даних суб’єкта персональних даних є оцінка фінансового стану Заявника, його спроможності виконати зобов’язання за Договором позики, а також захист прав та інтересів Позикодавця в договірних правовідносинах, в тому числі при укладенні та виконанні договорів з позичальниками.

8.3. Згода Заявника/Позичальника на обробку персональних даних включає згоду на обробку даних щодо: прізвища, ім’я, по-батькові, статі, громадянства, дати та місця народження, назви і реквізитів документів, що посвідчує особу, адреси зареєстрованого місця проживання, адреси фактичного місця проживання, ідентифікаційного номера платника податків, відомостей щодо освіти, сімейного, соціального та майнового стану, професії, доходів, а також інформації, яка стане відомою Товариству у зв'язку з укладанням та/або виконанням Договору позики.

8.4. Згода Заявника/Позичальника на обробку його персональних даних включає в себе згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення персональних даних, а також на збирання Товариством додаткових персональних даних з будь-яких законних джерел, та дії щодо захисту таких персональних даних, на визначення на власний розсуд Товариства порядку доступу третіх осіб до персональних даних, а також на дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншими суб'єктами відносин (в тому числі іноземним), пов'язаними із персональними даними, в обсязі, визначеному на власний розсуд Товариства, відповідно до мети, сформульованої в законах, інших нормативно-правових актах, положеннях, установчих та інших документах, які регулюють діяльність Товариства, у відповідності до вимог та в порядку, визначеному чинним законодавством України, Договором та цими Правилами, зокрема, але не обмежуючись, виконання зобов’язання щодо ідентифікації та верифікації, реалізації прав позикодавця, оприлюднення (повідомлення) результатів участі в Акціях Товариства, тощо.

8.5. Згода Заявника/Позичальника включає в себе, в тому числі, згоду на доступ до своєї кредитної історії в порядку та обсязі, передбаченому чинним законодавством України, збір, зберігання, використання, обробку, передачу та поширення до/від/через Бюро кредитних історій інформації про себе (включаючи інформацію, яка міститься в державних реєстрах та інших базах публічного користування), у т.ч. інформації, що складає кредитну історію Позичальника, у порядку, визначеному відповідно до чинного законодавства України.

8.6. У випадку прострочення Позичальником терміну здійснення платежу за відповідним договором, Позичальник погоджується з тим, що Товариство з метою захисту свого порушеного права та інтересу, зумовленого невиконанням/неналежним виконанням Позичальником його договірних зобов’язань, має право поширити/надати інформацію про Позичальника, якою володіє, третім особам, зокрема:

- суду, прокуратурі, національній поліції, службі безпеки України та іншим правоохоронним органам;

- адвокатам, фахівцям в галузі права та іншим особам, що можуть надавати правову допомогу чи здійснювати представництво в суді та інших органах влади;

- особам, що надають послуги з повернення простроченої (проблемної) заборгованості, факторингу та/або з якими Товариством укладено договір відступлення права вимоги за цим договором;

- фінансовим установам, банкам, бюро кредитних історій;

- державній виконавчі службі (державним виконавцям) та приватним виконавцям;

- іншим особам, які можуть сприяти поверненню боргу Позичальником та/або перешкоджати Позичальнику отримувати кредити/позики у майбутньому.

8.7. Згода Позичальника включає в себе згоду на укладення Товариством договорів про відступлення прав вимоги, або іншого договору щодо розпорядження Товариством правами вимоги за Договором позики (доручення, факторингу, застави, тощо), з будь-якою третьою особою, та згоду на передачу Товариством персональних даних Позичальника таким третім особам, без додаткового повідомлення Позичальника про укладення такого договору та/чи таку передачу.

8.8. Умови згоди Заявника/Позичальника на передачу персональних даних третій особі, їх обробку та використання, що надана згідно з положеннями цього розділу Правил та Договору, не вимагають здійснення повідомлень про передачу персональних даних Заявника/Позичальника третім особам, згідно з нормами ст. 21 Закону України «Про захист персональних даних».

8.9. Укладення та виконання правочину, так само як здійснення заходів, що передують укладенню правочину на вимогу суб’єкта персональних даних, відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» є окремою підставою для обробки персональних даних. Таким чином персональні дані Заявника/Позичальника стають частиною, а отже зберігаються як частина договірної документації протягом строку, встановленого чинним законодавством для зберігання такої документації.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором позики Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

9.2. Неналежне, неповне виконання або невиконання умов, визначених змістом Договору позики та даних Правил, є порушенням умов Договору.

9.3. Позичальник несе відповідальність перед Товариством за достовірність, точність та повноту інформації, наданої Товариству.

9.4. Позичальник несе цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства України за протиправні дії, направлені на підроблення та/чи спотворення інформації, у тому числі використання персональних даних іншої особи, з метою погодження та отримання Позики.

9.5. Закінчення строку дії Договору позики не звільняє Сторони від відповідальності за порушення умов Договору. У випадку порушення Позичальником строків повернення Позики.

9.6. У разі несплати коштів за позикою та/або процентів за користування позикою у період, визначений цим Договором, сума зобов'язань по погашенню позики та/або сплаті процентів з наступного за останнім для сплати днем вважається простроченою.

9.7. Товариство, з метою захисту свого порушеного права, може звернутись до будь-яких третіх осіб, що можуть сприяти погашенню заборгованості Позичальника та/або перешкоджати подальшому отриманню ним позик, та розкрити їм всю наявну інформацію про Позичальника.

9.8. Позикодавець не відповідає за можливі випадки технічного збою в електронних системах, шляхом обміну інформацією, первинними платіжними документами, проведенням відповідних перерахунків, тощо.

9.9. Позичальник відповідає перед Позикодавцем за зобов’язаннями, що виникають з умов цього Договору позики, всіма грошовими коштами та майном, що йому належать на праві власності, у тому числі сумісної чи часткової, на які може бути звернено стягнення згідно з чинним законодавством України.

10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Усі спори та непорозуміння щодо укладання, виконання, розірвання, зміни, визнання недійсним повністю або частково, а також з будь-яких інших питань, що стосуються Договору позики, підлягають врегулюванню Сторонами договору шляхом переговорів.

10.2. Якщо Сторони не можуть дійти згоди зі спірних питань шляхом проведення переговорів, то такий спір вирішується у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

10.3. Сторони усвідомлюють, що в разі наявного простроченого боргу Позичальника Товариство має право звернутись до суду за захистом своїх прав та інтересів без попереднього направлення письмової вимоги до Позичальника про повернення боргу.

11. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1. Товариство забезпечує технічне функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи, яка забезпечує виконання технологічних операцій з ведення обліку укладених Договорів та інших документів, пов’язаних з укладенням Договорів позики. 

11.2. Укладені в електронній формі договори та інші документи, пов'язані з наданням фінансової послуги, зберігаються в справах в інформаційно-телекомунікаційній системі Товариства шляхом використання відповідного програмного забезпечення, що забезпечує їх збереженість та можливість роздрукування за необхідністю у будь-який час. 

11.3. Договір позики, додаткові угоди та інші Додатки до Договору позики зберігаються в електронному вигляді та доступні Заявнику/Позичальнику в його Особистому Кабінеті.

11.4. Виготовлення паперових копій електронних документів здійснюється Позикодавцем на підставі відповідної письмової заяви Позичальника після отримання заяви Позичальника про отримання паперових копій електронних документів.

11.5. Зберігання Договорів позики здійснюється в електронній формі, за допомогою спеціальних засобів, що унеможливлюють доступ до них сторонніх осіб.

11.6. Договори позики, а також інші документи, пов’язані з укладенням та виконанням договорів позик, зберігаються протягом строку, встановленого чинним законодавством для такої категорії документації.

11.7. Документи, що становлять комерційну таємницю мають обмежений доступ.

11.8. Під комерційною таємницею Товариства розуміються відомості, пов'язані з інформацією про фінансові послуги, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, які не є державною таємницею, розголошення (передача, витік тощо) яких може завдати шкоди інтересам Товариства.

11.9. Співробітники Товариства не мають права використовувати в особистих цілях і/або передавати не уповноваженим на те особам інформацію, пов’язану з укладенням та виконанням Договорів із Позичальниками.

11.10. Співробітники Товариства несуть відповідальність за неналежне використання та зберігання засобів захисту інформації, відповідно до чинного законодавства України.

11.11. Співробітники Товариства мають обов’язки щодо нерозголошення комерційної таємниці Товариства, що встановлюється шляхом підписання співробітником зобов’язання про нерозголошення відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства.

11.12. За неналежне виконання своїх обов'язків відповідальні посадові особи Товариства, до посадових обов’язків яких належить безпосередня робота з Заявниками/Позичальниками, укладання та виконання Договорів позики, несуть дисциплінарну відповідальність згідно з Кодексом законів України про працю.

12. ЗАВДАННЯ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ВИКОНАННЮ СПІВРОБІТНИКАМИ ТОВАРИСТВА

12.1. Завданням посадових осіб Товариства є розробка напрямків та найбільш ефективних способів надання фінансових послуг, розроблення та координація стратегічних напрямків розвитку Товариства, формування маркетингової та репутаційної політики, організація діловодства та сприяння ефективній взаємодії між структурними підрозділами під час виконання покладених на них завдань.

12.2. Завданням бухгалтерського підрозділу є правильне відображення операцій з надання фінансових послуг на підставі укладених договорів з урахуванням вимог чинного законодавства України.

12.3. Завданням співробітників юридичної служби є аналіз правових аспектів операцій з надання фінансових послуг, проведення правової роботи серед працівників Товариства, контроль за дотриманням норм чинного законодавства при укладенні договорів, надання правової допомоги працівникам Товариства під час виконання ними своїх посадових обов'язків, захист прав та інтересів Товариства усіма можливими правовими засобами.

12.4. Завданням підрозділів по роботі з клієнтами є супроводження укладених договорів про надання фінансових послуг.

12.5. Завданням відповідальної особи за проведення первинного фінансового моніторингу є здійснення передбачених законодавством процедур з виявлення фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу та інших фінансових операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

13. ІНШІ УМОВИ

13.1. Логін Особистого кабінету та Пароль Особистого кабінету Заявника/Позичальника підтверджує виключне особисте авторство Заявника/Позичальника.

13.2. Усі документи в електронному вигляді, якими обмінюються Сторони, підписані Позичальником за допомогою Логіну та Паролю Позичальника, електронним підписом одноразовим ідентифікатором, в порядку інформаційно-технічної взаємодії та електронного документообігу, мають таку саму юридичну силу, що і підписані власноручним підписом Позичальника примірники таких документів у паперовій формі, у зв’язку з чим створює для нього такі ж правові зобов’язання та наслідки.

13.3. Сторони Договору позики узгодили, що надані Позичальником при реєстрації Особистого кабінету засоби зв’язку є чинними до моменту їх заміни в Особистому кабінеті. При цьому письмова кореспонденція на ім’я Позичальника направляється на поштову адресу, зазначену ним в Особистому кабінеті та вважається відправленою належним чином.

13.4. Форми та зміст Договору позики, додатків, та інших документів в електронній формі визначаються Товариством у встановленому ним порядку, є оригіналами і мають однакову юридичну силу з документами у паперовій формі.

13.5. Додатком до цих Правил є Примірний договір Позики.

13.6. У передбачених чинним законодавством випадках Товариство здійснює ідентифікацію та верифікацію Заявника/Позичальника у відповідності з Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та правил фінансового моніторингу.

13.7. У випадку зміни будь-яких даних і реквізитів, якими обмінюються Заявник/Позичальник та Товариство, у тому числі даних, що зазначені в Договорі позики, Сторони зобов'язані повідомити одна одну шляхом направлення електронного або письмового повідомлення через Особистий кабінет або поштою у триденний термін з дня виникнення таких змін.

14. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ І ДОПОВНЕНЬ ДО ЦИХ ПРАВИЛ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН

14.1. Ці Правила затверджуються Рішенням загальних зборів учасників Товариства і розміщуються на Сайті Товариства для ознайомлення всіх зацікавлених осіб.

14.2. Товариство має право в односторонньому порядку вносити зміни й доповнення до Правил шляхом їх затвердження у новій редакції.

14.3. Будь-які зміни та доповнення до Правил починають діяти з дати опублікування на Сайті Товариства Правил у новій редакції.

15. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОЗИКОДАВЦЯ

Повне найменування:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ «ВЕРОНА»
Місцезнаходження: 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери,
будинок номер 8, корпус номер 6
Код ЄДРПОУ: 41602157
Свідоцтво фінансової установи: ФК №964 від 05 грудня 2017 року
Код фінансової установи: 13
Ліцензія Нацкомфінпослуг: безстрокова
Не є платником ПДВ. Платник податку на прибуток на загальних підставах.

В начало страницы
взять кредиткредит на карту онлайн
займ на карту не в банке
Денис из Ровно только что
получил кредит на 11 700 грн в Cat Credit
микрозаймы
Тарас из Кировограда только что
подал заявку на 4 400 грн в Cat Credit
займ на карту не в банке
Денис из Черкасс только что
подал заявку на 4 500 грн в Cat Credit
на карточку
Вадим из Черновцов только что
оплатил кредит на 2 000 грн в Cat Credit
на карточку
Нина из Херсона только что
получила кредит на 9 800 грн в Cat Credit
на карточку
Алексей из Харькова только что
подал заявку на 7 700 грн в Cat Credit
микрозаймы
Оксана из Херсона только что
оплатила кредит на 7 500 грн в Cat Credit
на карточку
Юлия из Сум только что
подала заявку на 13 800 грн в Cat Credit
займ на карту не в банке
Ольга из Харькова только что
оплатила кредит на 10 000 грн в Cat Credit
на карточку
Иван из Днепропетровска только что
получил кредит на 13 900 грн в Cat Credit
займ на карту не в банке
Анатолий из Одессы только что
подал заявку на 5 700 грн в Cat Credit
на карточку
Вероника из Хмельницкого только что
подала заявку на 900 грн в Cat Credit
займ на карту не в банке
Оксана из Запорожья только что
оплатила кредит на 12 700 грн в Cat Credit
микрозаймы
Сергей из Ивано-Франковска только что
получил кредит на 10 600 грн в Cat Credit
микрозаймы
Алексей из Житомира только что
подал заявку на 12 700 грн в Cat Credit
микрозаймы
Екатерина из Черкасс только что
подала заявку на 2 700 грн в Cat Credit
микрозаймы
Людмила из Харькова только что
оплатила кредит на 4 400 грн в Cat Credit
на карточку
Анатолий из Житомира только что
подал заявку на 4 000 грн в Cat Credit
на карточку
Мария из Черкасс только что
оплатила кредит на 14 600 грн в Cat Credit
микрозаймы
Вероника из Луцка только что
подала заявку на 2 900 грн в Cat Credit